شما اینجا هستید
سیاسی » سیستم آمریکا برای انتخاب رییس جمهور دموکراسی غیر مستقیم است

محمدامین حیات مقدم پژوهشگر سیاسی گفت:در کاپیتالیسم بخش خصوصی قوی است و تولید نیز در اختیار این قسمت است.

لیبرالها از جمله جان لاک به مالکیت خصوصی اعتقاد داشتند.

دموکراسی از تمدن یونان برخاست و به معنای حکومت مردم و یا قدرت مردم است .در اندیشه یونان علم سیاست را علم اداره شهر میگفتند.افلاطون و ارسطو به گفته برخی از افراد نظر منفی نسبت به دموکراسی داشتند.پله بیست همان رفراندوم و رای عمومی در مورد مساله خاص است.

برخی فقط دموکراسی غیر مستقیم را قبول دارند که همان دموکراسی مبتنی بر نمایندگی است.از انواع دموکراسی میتوان به موارد زیر دقت داشت:دموکراسی مستقیم.دموکراسی نخبه گرا.دموکراسی سوسیالیستی.دموکراسی لیبرالی.به گفته برخی از تحلیلگران آمریکا دموکراسی لیبرالی دارد.

ژانژاک روسو از طرفداران دموکراسی مستقیم بوده است.برخی نیز دموکراسی را به دو قسمت کلاسیک و معاصر تقسیم میکنند .دموکراسی کلاسیک مبتنی بر کشاورزی و دموکراسی معاصر مبتنی بر نفت است.تاکید دموکراسی سوسیالیستی بر فرصت های برابر است.رفراندوم یا پله بیست  و مراجعه با آرای عمومی .تله دموکراسی از مصادیق دموکراسی مستقیم است.به گفته برخی از مورخین روش دموکراسی مستقیم عمدتا مربوط به دولت شهرهای یونان باستان است.

تفکیک قوا از پیش فرض های دموکراسی محسوب میشود و اصل رضایت یا قبول عامه نیز از پیش فرض های دموکراسی است .در دموکراسی اصل برابری وجود دارد که باید همه در برابر قانون مساوی باشند و نظارت نیز از پیش فرض ها است.

طبیعی است که از پیش فرض های دموکراسی اصل مشارکت نیز میباشد.یکی از انواع دموکراسی نخبه گرا است که تاکید این مدل بر این نکته است که مردم به دلایلی نمیتوانند تصمیم بگیرند و مدافعان این مدل دموکراسی اعتقاد دارند که مردم فراغت و تخصص کافی برای تصمیم گیری ندارند.

ارتگائی کاست دموکراسی را عاملی در جهت فروپاشی جامعه متمدن میداند.

آلکس دوتوکویل کتابی به نام شورش توده ها دارد و در کتاب دموکراسی را دشمن آزادی و ستمگر اکثریت میداند.تاکید دموکراسی تکثرگرایانه یا بلورالیستی بر تکثر آرا بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی خاص میباشد.

سن آگوستین از دموکراسی حمایتی سخن میگوید.آگوستین اعتقاد دارد که دین نسبت به سیاست اولویت دارد.

موضوع دموکراسی حمایتی به این شکل است که حکومت گران سیاست هایی را منطبق با منافع شهروندان دنبال میکنند.آلمونه و وربا از دموکراسی تکثر گرایانه سخن میگفتند.

لیبرال دموکراسی شکلی از حاکمیت دموکراتیک است که در آن تاکید بر رضایت مردم مطرح است.لیبرال دموکرات ها باید از آزادی و اختیار شهروندان در برابر دولت حمایت کنند.

در سیستم لیبرال دموکراسی آزادی های شهروندان و حقوق فردی باید تضمین شودسیستم اقتصادی حکومت لیبرال دموکرات اقتصاد خصوصی یا کاپیتالیستی در چارچوب بازار آزاد است.میزان پاسخگویی در سیستم لیبرال دموکراسی باید بالا باشد و ارتباط میان مردم و حکومت نیز باید سهل باشد.

شومپیتر و ماکس وبر از دموکراسی نخبه گرایی رقابتی سخن میگویند.توماس آکوئباس از دموکراسی حمایتی میکند.دموکراسی حمایتی در قرون وسطی شکل گرفت و در دوره مدرن تداوم یافت.محور اصلی دموکراسی حمایتی این است که حکومت گران بر اساس منافع شهروندان حرکت کنند.

حاکمیت مردم و پاسخگویی حاکمان و احترام به قانون از جمله اول سیاسی دموکراسی حمایتی است.

سیستم آمریکا  برای انتخابات ریاست جمهوری دموکراسی نخبه گرا  و دموکراسی غیر مستقیم است زیرا الکترال کالج است که نظر نهایی را میدهد .

تفکیک قوا در دموکراسی بسیار مهم است و نمیتوان آن را نادیده گرفت.

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری