شما اینجا هستید
سیاسی » فدرالیته میتواند باعث مدیریت دقیق تر شود

احسن نیوز:

محمدامین حیات مقدم پژوهشگر سیاسی :

طرح فدرال شدن کشور ایران میتواند مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گیرد.بحث فدرال اقتصادی و ایالت های اقتصادی در ایران اولین بار توسط دکتر محسن رضایی مطرح شد و جناب رضایی نیز فردی اهل تفکر و برنامه است و در کشور ایران نیز باید به دلیل پهناور بودن و یا وسعت سرزمینی مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد.

در برخی از کشورهای توسعه یافته فدرالیته وجود دارد و ارتش و بانک مرکزی تحت نظر دولت مرکزی است و ایالت ها حق داشتن بانک مرکزی و یا ارتش جداگانه ندارند.تعریف دقیق این طرح و اجرای مناسب میتواند در آینده باعث مدیریت دقیق تر و قوی تر شود.

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری