شما اینجا هستید
استان ها » موافقت هیئت وزیران در استان خوزستان در خصوص وظایف وزارت راه و ترابری در استان شماره مصوبه: ۱۳۷۲۴۶ تاریخ:۱۳۸۵/۱۰/۲۵

احسن نیوز:

شماره مصوبه: ۱۳۷۲۴۶
تاریخ:۲۵/۱۰/۱۳۸۵
وزارت راه و ترابری، وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه، سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۵ که در مرکز استان خوزستان تشکیل گردید موافقت
نمود:
‎‎‎الف- وزارت راه وترابری موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
با رعایت مقررات قانونی نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
۱- ‎‎‎تکمیل پل میان رود (دزفول) و بالارود (اندیمشک) با اختصاص مبلغ بیست و پنج
میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) ریال از محل اعتبارات استانی در سال ۱۳۸۵ .
‎‎‎ب- اتمام مطالعات و انجام امکان سنجی آزاد راه اهواز ـ اندیمشک و پیش بینی
اعتبار مورد نیاز با اولویت اجرای طرح مذکور در سال ۱۳۸۶ پس از طی مراحل قانونی
موضوع آیین‌نا مه اجرایی ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه.
تبصره ـ از محل اعتبارات استانی در سال جاری عملیات تملک اراضی و مقدمات کار بر
اساس مطالعات وزارت راه و ترابری انجام خواهد شد.
‎‎‎ج- اتمام عملیات اجرایی کمربندی شمال اهواز به همراه پل ها و تقاطع های غیر
همسطح (شهراهواز) به نحوی که اعتبار طرح مذکور در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ افزایش
یافته و پروژه مذکور ترجیحاً در پایان سال مالی ۱۳۸۶ به بهره برداری برسد. تبصره ـ
از محل اعتبارات استانی مبلغ صد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال جهت کمک به اجرا و
اتمام پروژه های مذکور اختصاص می یابد. اعتبار استانی اختصاص یافته در این بند از
شمول ماده (۷۹) قانون برنامه چهارم توسعه مستثنی می‏باشد.
‎‎‎ح- ارتقاء سیستم های ناوبری فرودگاه شهر اهواز در سال ۱۳۸۶. مبلغ پنج
(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال نیز از محل اعتبار استانی بدین منظور اختصاص می یابد.
‎‎‎د- انجام مطالعه احداث خط دوم راه آهن اهواز ـ اندیمشک و اهواز ـ خرمشهر و
مطالعه احداث اتوبان پانزده کیلومتری هویزه – سوسنگرد در سال ۱۳۸۶ و پیش بینی
اعتبار مورد نیاز در لوایح بودجه سال های برنامه چهارم توسعه پس از طی مراحل
قانونی موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه.
‎‎‎ز- افزایش اعتبار در جهت تسریع عملیات اجرایی جاده بین استانی مسجد سلیمان به
شهرکرد (بازفت) از محل اعتبار طرحهای استانی که عملکرد ملی دارند (ردیف ۴۰۷۰۲۰۶۴)
به گونه ای که در پایان سال ۱۳۸۶ به بهره برداری برسد.
‎‎‎ط- تسریع در تکمیل آزادراه اهواز – بندرامام با اختصاص مبلغ یکصد میلیارد
(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال به گونه ای که در تیرماه سال ۱۳۸۶ به بهره برداری برسد.
‎‎‎ک- احیاء بندر تجاری دورق شادگان
‎‎‎ل- بررسی و ارتقاء انتقال بندر سجافی به منطقه بحرکان
‎‎‎ه- تسریع در احداث راه آهن خرمشهر ـ شلمچه و حذف مشارکت در قانون بودجه
سال‏۱۳۸۶.
‎‎‎و- شروع به احداث پایانه مرزی مورد نیاز در چذابه و شلمچه در سال ۱۳۸۶ با
هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت امورخارجه به نحوی که در پایان سال ۱۳۸۷ به بهره
برداری برسد.
‎‎‎ی- تکمیل پل شطیط شوشتر از محل اعتبار قانون اصلاح جداول شماره (۴) و (۸)
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون
بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت
خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور –
مصوب ۱۳۸۵ – با هماهنگی استانداری.
۲- ‎‎‎سازمان بنادر و کشتیرانی با همکاری سایر سازمانهای ذی ربط نسبت به پاکسازی
آبهای اروند رود اقدام خواهد نمود. در مورد جمع آوری شناورهای غرق شده و سایر
موانع کشتیرانی در بخش عراقی شط که متعلق به جمهوری اسلامی ایران می باشد سازمان
بنادر و کشتیرانی از طریق وزارت امورخارجه و با هماهنگی طرف عراقی اقدام خواهند
نمود. وزارت امورخارجه موضوع پاکسازی کامل بخش عراقی شط را از کلیه موانع کشتیرانی
مورد پیگیری قرار خواهد داد. تبصره ـ وزارت امورخارجه موظف است موضوع بازگشایی
مجدد دفتر مشترک هماهنگی (C.B.C) ایران و عراق در امور اروند رود (شط العرب) را به
منظور لایروبی اروند رود مورد پیگیری قرار دهد.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

لازم به ذکر است این مصوبه در زمان خدمت امیر حیات مقدم در سمت استاندار خوزستان در سال هشتاد و پنج به تصویب هیئت دولت رسیده است.

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری