شما اینجا هستید
سیاسی » شماره مصوبه: ۱۳۷۱۶۰ تاریخ: ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۸۵ وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

احسن نیوز:

دکتر امیر حیات مقدم تحلیلگر سیاسی :

اگر امکانات درمانی در تمام نقاط کشور فراهم نشود نمیتوانیم شاهد عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی مطلوب باشیم فلذا مصوبه ذیل اخذ گردید .

بخش هایی از مصوبه به شرح ذیل میباشد.

شماره مصوبه: ۱۳۷۱۶۰ تاریخ: ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۸۵ وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۵ که در مرکز استان خوزستان تشکیل گردید تصویب
نمود : الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور و با رعایت مقررات قانونی نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

اختصاص مبلغ بیست میلیارد ) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۰ ( ریال جهت تکمیل بیمارستان هندیجان در سال

 1. تبصره ۱ – مبلغ پنجاه میلیارد ) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۵۰ ( ریال جهت تکمیل بیمارستانهای
  دشت آزادگان )ده میلیارد ) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱۰ ( ریال( و اروند آبادان )بیست میلیارد
  ( ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۰ (ریال( و احداث اورژانس و توسعه بخش قلب بیمارستان اهواز در سال
  ۱۳۸۵ )بیست میلیارد ) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۰ ( ریال( از محل اعتبارات استانی با تغییر مجری
  از وزارت مسکن و شهرسازی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان خوزستان
  اختصاص می یابد .

تبصره ۲ – تجهیز بیمارستانها، اورژانس و بخش قلب توسط وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی پس از تکمیل و تحویل انجام خواهد شد . ب- تجهیز سی پایگاه امداد جاده ای به آمبولانس و امکانات لازم که مکان آن از محل اعتبارات استانی احداث می گردد .

ج- انجام مطالعه و شروع به احداث بیمارستان سوانح سوختگی اهواز از محل ردیف مربوط
با رعایت نظام سطح بندی در سال ۱۳۸۶ و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تکمیلی در لوایح
بودجه سالهای برنامه چهارم توسعه پس از طی مراحل قانونی موضوع آیین نامه اجرایی
ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه ) با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی( . د- انجام مطالعه بیمارستان اطفال در سال ۱۳۸۶ و پیش بینی اعتبار موردنیاز

اجرای بیمارستان در لوایح بودجه سالهای برنامه چهارم توسعه با رعایت نظام سطح بندی
پس از طی مراحل قانونی موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه
)با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی.(

ه- احداث ساختمان مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی با دوازده تخت بستری در شهرهای
گتوند، هفتگل )رامهرمز(، اندیکا )مسجد سلیمان( و حمیدیه )اهواز(، ایذه و باغملک در
سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ از محل اعتبارات استانی و متعاقباً تجهیز و تأمین نیروی انسانی
مراکز مذکور. اعتبارات استانی اختصاص یافته در این بند از شمول ماده ) ۷۹ ( قانون
برنامه چهارم توسعه مستثنی می باشد.

و- اختصاص اعتبار مناسب از محل اعتبارات بند )ط( تبصره ) ۱۴ ( قانون بودجه سال
۱۳۸۵ کل کشور برای توسعه مراکز بهداشتی درمانی در سطح استان براساس طرح گسترش.
ز- تأمین اعتبار تکمیل و توسعه مراکز آموزشی )دانشکده دندانپزشکی، پیراپزشکی،
پژوهشکده سلامت و مجتمع های کلاس درس( در سال ۱۳۸۵ و پیش بینی اعتبار در لایحه
. بودجه سال ۱۳۸۶

ح- اختصاص مبلغ پنجاه میلیارد ) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۵۰ ( ریال از محل بند ) ۲۶ ( تبصره( ۲
قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به منظور خرید تجهیزات بیمارستانها و مراکز آموزشی
به نحوی که برای بیمارستان های امام خمینی )ره( اهواز، گلستان اهواز، نظام مافی
شوش و ولی عصر)عج( خرمشهر هرکدام یک دستگاه سیتیاسکن و برای بیمارستان گلستان
اهواز یک دستگاه آنژیوگرافی قلب در سال ۱۳۸۵ تأمین گردد.

ط- اختصاص مبلغ پنج میلیارد ) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۵( ریال جهت تکمیل خوابگاههای
. دانشجویی پسران صدف و شماره ) ۲( دختران در سال ۱۳۸۵
ی- پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای احداث خوابگاه چهارصد نفره خواهران به منظور
تجمیع خوابگاههای سطح شهر اهواز در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ پس از طی مراحل قانونی
موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه.

ک- احداث شصت و چهار واحد مسکونی پزشکان در استان به ترتیب سوسنگرد ده واحد،
شادگان سیزده واحد، رامهرمز شش واحد، بهبهان دوازده واحد، شوش یازده واحد، شوشتر
شش واحد، لالی سه واحد، رامشیر سه واحد. همچنین سی و دو واحد دیگر از محل اعتبارات
استانی در دیگر شهرهای استان با نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان از
جمله ایذه سه واحد و باغملک سه واحد احداث خواهد شد.

لازم به ذکر است مصوبه فوق در زمان استانداری امیر حیات مقدم به تصویب هیئت وزیران رسیده بود.


برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری