شما اینجا هستید
سیاسی » بخش هایی از مصوبه ۱۳۷۱۶۰

احسن نیوز:

دکتر امیر حیات مقدم تحلیلگر سیاسی :

اگر امکانات درمانی در تمام نقاط کشور فراهم نشود نمیتوانیم شاهد عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی مطلوب باشیم فلذا مصوبه ذیل اخذ گردید .

بخش هایی از مصوبه به شرح ذیل میباشد.

ل- اختصاص اعتبار موردنیاز جهت توسعه شبکه IT دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
درمانی اهواز در سال ۱۳۸۵٫ م- پیش بینی اعتبار موردنیاز تکمیل و تجهیز بیمارستان یکصد تختخوابی رامهرمز
مشروط به جایگزینی این بیمارستان با بیمارستان قدیمی با همکاری وزارت مسکن و
شهرسازی تاپایان سال ۱۳۸۶٫ ن- اختصاص مبلغ شش میلیارد ) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۶ ( ریال جهت تجهیز بیمارستانهای رامشیر و
بستان. همچنین مبلغ هفت میلیارد ) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۷ ( ریال از منابع استانی بدین منظور
اختصاص می یابد .

س- تأمین اعتبار احداث بیمارستان مسجد سلیمان در قانون بودجه سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به گونه ای که در پایان سال ۱۳۸۷ به بهره برداری برسد. )این بند از شمول ماده ۷۹ قانون برنامه چهارم توسعه مستثنی می باشد ). ع- مطالعه بیمارستان جایگزین در باغملک و پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال ۱۳۸۶ پس از طی مراحل قانونی

ف- تأمین اعتبار جهت تجهیز و تعمیرات اساسی بیمارستانهای آیت ا… طالقانی آبادان ( هشت میلیارد و هفتصد میلیون ) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۷۰۰ ر ۸ ( ریال(، آیت ا… شهید بهشتی آبادان )پنج
میلیارد ) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۵ ( ریال(، بیمارستان سوختگی آیت ا… طالقاتی اهواز )سه
میلیارد ) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۳ ( ریال(، بیمارستان شادگان )شش میلیارد ) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۶) ریال(، بیمارستان امام رضا )ع( امیدیه )سه میلیارد ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۳ ( ریال ) ،
بیمارستان معرفی ماهشهر )سه میلیارد و پانصد میلیون ) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۵۰۰ ر ۳ ( ریال(،
بیمارستان امام علی )ع( اندیمشک )شش میلیارد ) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۶ ( ریال(، بیمارستان
الهادی شوشتر یک میلیارد ) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱ ( ریال و بیمارستان آیت ا… کرمی اهواز یک
میلیارد ) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱ ( ریال از محل اعتبارات استانی. )اعتبار این بند از محل
قانون اصلاح جداول شماره ) ۴ ( و ) ۸ ( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به منظور اختصاص دو
درصد ) ۲ %( از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گاز
خیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور- مصوب ۱۳۸۵ – فروش نفت تأمین و از شمول ماده
۷۹ قانون برنامه چهارم توسعه مستثنی است ). ض- اختصاص مبلغ نه میلیارد ) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۹ ( ریال از محل اعتبارات نهاد ریاست جمهوری جهت تأمین ارز مورد نیاز مراکز آموزشی و پژوهشی و درمانی دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور . ق- ارایه پیشنهاد راه اندازی دانشکده پزشکی دزفول به شورای گسترش آموزش عالی و
پیشبینی اعتبارات لازم برای احداث این دانشکده با همکاری بخش غیردولتی در بودجه
های سنواتی پس از طی مراحل قانونی . ر- پیش بینی اعتبار لازم برای تکمیل بیمارستان نیمه کاره بهبهان در بودجه سال
۱۳۸۶ با کاهش تختهای آن با رعایت نظام سطح بندی . پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

لازم به ذکر است مصوبه فوق در زمان استانداری امیر حیات مقدم به تصویب هیئت وزیران رسیده بود.

پایگاه خبری احسن نیوز | خبری | تحلیلی| تبیینی| مطالبه گری